ตรวจสอบบัญชี

Last updated: 28 ก.ย. 2560  |  3308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจสอบบัญชี

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ทุกบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง

การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินของกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com