บริการของเรา

MTA Accounting ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, วางแผนภาษี,  รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริการด้านอื่นๆ

จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ทุกบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง

รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

รับจัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมจัดทำทะเบียนลูกจ้างและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90

Powered by MakeWebEasy.com