บริการด้านบัญชี และภาษีอากร

Last updated: 13 ต.ค. 2560  |  2956 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการด้านบัญชี และภาษีอากร

จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

1. จัดทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน

 • จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • บันทึกรายการตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียนทรัพย์สิน/บัญชี และแยกประเภท
 • บันทึกงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ตามรายการที่เกิดขึ้น
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • ให้คำปรึกษาระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. ยื่นแบบประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

3. ยื่นแบบประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ทางออนไลน์เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งงบผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com